Elder - Del Chafey
Ministry: Adult

Elder - Mike Hankins
Ministry: Outreach/Shepherding

Deacon - Dirk Ackerman
Ministry: Worship

Deacon - Rick Chaplin

Deacon - Tim Foley
Ministry: Youth

Deacon - Wayne Gray
Ministry:  Outreach & Shepherding

Deacon - Kim Maxwell

Deacon - Jim Muroski

Deacon - Bryan Neitzel
Ministry: Finance/Missions

Deacon - Mark Paul
Ministry:  Adult Ministry